Acil Servis

Hastane Acil Servis Süreçlerini İyileştirmek İçin Uygulamalı Bir Model

 

Bu raporda, spesifik bir hastane acili değil de genel anlamda bir acil servisi incelenmiştir.

 

Problem

Hastane Acil Servisi(AS) her gün iki farklı şekilde(ambulansla ve yürüyerek) hasta girişi olmaktadır ve bu hastaların geçmeleri gereken işlemler servise hazır olmalıdır. Mevcut durumda kullanılan sistemler sürecin hangi kısmında ne tür problemler olduğunu yeteri kadar inceleyememektedir. Bu sebeplerden dolayı, ortalama bekleme zamanları ve doktor kullanım oranları istenen düzeye çekilmelidir. Servisteki ilgili problemler şunlardır:

 

  • İlk Doktor Muayenesi İçin Ortalama Bekleme Zamanı Problemleri: Doktor bekleme zamanları, sistemin daha iyi bir akışa sahip olması için, ortalama 10 dakikayı geçmemelidir.

 

  • Doktor Kullanım Oranı Problemleri: Sistemin iyi tasarlanabilmesi için, doktor kullanım oranı 70%'i geçmemelidir.

 

Simülasyon Sonuçlarının Analizi

 

Doktor bekleme zamanları ve doktor bekleyen hasta sayıları problemleri ile ilgili bilgiler kullanılarak sistemdeki dar boğazlar tespit edilmiştir. Ardından çözümler, yukarıdaki problemleri çözmek için, önerilmiştir.

 

Önerilen Çözümler

 

Önerilen çözümler uygulandıktan sonra aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır:

Senaryo

 

 

Tablo 1 : Mevcut Sistem ve Önerilen Çözüm Karşılaştırması

 

Yukarıdaki tablodaki sonuçlardan da görülebileceği üzere, eğer doktor sayısı artarsa bekleme zamanı hedeflendiği gibi 10 dakikanın altına düşecektir. Eğer hastanenin para kısıtlaması yoksa bir doktor daha alınarak 4 doktorda 80%'e düşen kullanım oranı 70%'in altına düşebilir.

 

Hastane Acil Servis Süreçlerini İyileştirmek İçin Uygulamalı Bir Model

 

Bu raporda, spesifik bir hastane acili değil de jenerik bir acil servisi incelenmiştir. Hasta gelişleri, triyaj ve kayıtlar, doktorla görüşme, test ve Xray bu servis sürecine dahil olan işlemlerdir. Süreçleri hem kaynak-hasta ilişkisi hem de toplam bitirme zamanı açısından geliştirmek adına modellenen bu simülasyon modelinde Simovate kullanılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 1: Acil Servis Süreçlerinin Şematik Gösterimi

 

Problem

 

Hastane Acil Servisi(AS) her gün iki farklı şekilde(ambulansla ve yürüyerek) hasta girişi olmaktadır ve bu hastaların geçmeleri gereken işlemler servise hazır olmalıdır. Mevcut durumda kullanılan sistemler sürecin hangi kısmında ne tür problemler olduğunu yeteri kadar inceleyememektedir. Bu sebeplerden dolayı, ortalama bekleme zamanları ve doktor kullanım oranları istenen düzeye çekilmelidir. Servisteki ilgili problemler şunlardır:

 

  • İlk Doktor Muayenesi İçin Ortalama Bekleme Zamanı Problemleri: Her hasta, sisteme giriş yapıp triyaj ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ilk doktor görüşmesi işlemine girmektedir. Bu işlem tüm hastaları kapsadığı için aynı zamanda mevcut doktor kadrosunu en çok kullanan işlem özelliğindedir. Sistemin daha iyi bir akışa sahip olması için bu bekleme zamanının ortalama 10 dakikayı geçmemesi gerektiğine karar verilmiştir.

 

  • Doktor Kullanım Oranı Problemleri: Mevcut doktor kadrosunun yalnızca 3 kişilik bir grup olduğu düşünüldüğü zaman sistemdeki darboğazın doktor kullanım oranı olduğuna karar verilmiştir. Sistemin iyi dizayn edilebilmesi için, doktor kullanım oranı 70%'i geçmemelidir.

 

Çözüm Yöntemi

 

Standard bir AS süreci incelendikten sonra Figür 2'de görülebilen simülasyon modelini oluşturulmuştur. Gerçek hayatta hiçbir değişim yapmadan, yalnızca simülasyonda değişiklik yaparak, hangi değişimin ne sonuç verdiğini görme şansı yakalanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Figür 2: Simülasyon Modeli

 

 

Simülasyon modeli, sistemdeki darboğazlar ve istatistiki bilgiler hakkında bilgi edinmek amacıyla, koşuldu. Simülasyon modelinden çıkarılan sonuçlar şunlardır:

 

  • Kaynak Kullanım Oranları

 

Simülasyon modeli koşulunca elde edilen kullanım oranları, her kaynak için, Figür 3'te görülebilir. Mevcut Sistemdeki doktor kullanım oranının yüksekliği sistemin verimliliğine ve akış düzenine olumsuz etkide bulunmaktadır. Doktor kullanımındaki bu yoğunluğun sebebinin hasta sayılarından kaynaklandığı söylenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 3: Model İçin Kaynak Kullanım Oranları

 

 

  • Kuyrukta Bekleyen Hasta Sayısı

 

Simülasyon modelinde, hemşire, doktor ve test makinesi olmak üzere üç ayrı kaynak vardır ve bu kaynakları sisteme ambulansla veya yürüyerek gelen hastalar kullanmaktadır. Figür 4'ten de görülebileceği üzere, testsiz taburcu olan hastaların kullanmaması sebebiyle test makinesinde bekleyen sayısı 0'a yakınken sistemin başından sonuna kadar kullanılan doktorda bekleme sayısı 20'nin üzerindedir. Kapasitesi test makinesinin üç katı olmasına rağmen hasta yoğunluğu ve kullanım miktarı doktor bekleyen sayısını artırmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 


 

Figür 4: Model İçin Kaynak Bekleyen Sayıları

  

Önerilen Çözümler

 

Simülasyon çıktılarının ve grafiklerinin analizi sonucunda şu bilgilere ulaşılmıştır:

 

  • Kuyrukta bekleyen hasta sayısı doktor için en yüksektir.

 

  • Kullanım oranı doktor için en yüksektir.

 

 

Bu bilgiler ışığında, doktor kaynak kullanımını optimize etmek adına, doktor sayısının üçten dörde çıkarılması önerilmiştir. Bu şekilde, hem bekleyen hasta sayısında hem de kullanım oranında bir azalma olması beklenmektedir. Söz konusu değişim, Simovate üzerinden, hiçbir fiziksel harcama ya da efora gerek kalmadan, simüle edilmiştir.

 

 

Temel modeldeki doktor bekleme zamanı ortalama 117 dakikadır. Ayrıca doktor kullanım oranı 97.14 %olarak gözlemlenmiştir.

 

Doktor sayısı dörde çıkarıldığında doktor bekleme zamanı ortalama 9 dakikadır. Ayrıca doktor kullanım oranı 80 % olarak gözlemlenmiştir.

11.PNG
111.PNG
1111.PNG
11111.PNG
111111.PNG